هات پلیت مگنت چیست؟

استفاده اولیه از هات پلیت مگنت انجام آزمایشات بیولوژیکی و شیمیایی با مخلوط کردن دو جزء است. به همان اندازه برای نمونه های جامد یا مایع برای به دست آوردن یک مخلوط مایع سازگار مناسب است. به عنوان مثال می توان به محیط هایی برای رشد باکتری ها و سنتز شیمیایی اشاره کرد.
هات پلیت مگنت (یا همزن صفحه داغ یا همزن مغناطیسی صفحه داغ) برای مخلوط کردن و گرم کردن محلول های آبی برای انواع زیادی از واکنش های شیمیایی مانند سنتز استفاده می شود. هات پلیت مگنت دو پیکربندی آنالوگ و دیجیتال دارد.